Om ensamhet

Alla människor känner sig ensamma någon gång, men för vissa återkommer ensamheten oftare och starkare än för andra. Att drabbas av stark och ihållande ensamhet har visat sig kunna leda till psykisk ohälsa och kroppsliga sjukdomar, samtidigt som psykisk ohälsa och kroppsliga problem kan förstärka ensamheten. I ett digitaliserat samhälle ökar riskerna för ensamhet och människor sitter alltmer isolerade, även om internet också skapar oändliga möjligheter att möta människor i digitala forum.

Men vad är ensamhet?

Om du upplever att du inte har det antal sociala kontakter du önskar eller om de kontakter du faktiskt har inte uppfyller dina önskemål – då känner du dig ensam. Ensamhet handlar alltså om att du lider av ett bristtillstånd – ungefär på samma sätt som när en person blir hungrig eftersom det inte finns tillräckligt med mat. Ensamhet kan trigga igång en lång rad negativa känslor såsom sorg, avundsjuka, rädsla och besvikelse.

Många upplever att det finns en annan form av ensamhet. Det man ofta syftar på då är när man är för sig själv och upplever detta som positivt – en självvald avskildhet. Självvald avskildhet kan skapa lugn och sätta igång kreativa processer, och ge möjlighet till återhämtning och reflektion.

Känslomässig ensamhet är det tillstånd som uppstår när vi inte känner oss inkluderade, förstådda och sedda trots att vi har sociala kontakter, medan social ensamhet handlar om att sakna relationer.

Existentiell ensamhet hänger samman med det existentiella dilemma som alla människor konfronteras med – att vi föds och dör ensamma, och inte fullt ut kan dela våra upplevelser med varandra.

Kroppslig ensamhet (eng. skin hunger) kan uppstå om människor saknar kroppslig beröring eller om den egna kroppen har förändrats så starkt att man inte känner igen sig.

Det finns en lång rad färdigheterna från olika psykoterapeutiska traditioner som kan hjälpa människor att ta sig igenom ensamhet och skapa sann samhörighet. Färdigheterna har sina teoretiska rötter inom flera olika områden:

^

Inlärningsteori och Kognitiv beteendeterapi (KBT)

^

Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Zenbuddistisk meditation (denna tradition kallas ofta för Medveten närvaro)

^
Radikal öppen dialektisk beteendeterapi (RO DBT) och den meditativa traditionen som kallas Malamati sufism
^
Existentialism och Existentiell psykologi
^
Neuroregulatoriska teorier och teorier om personlighetsstilar
Vi hjälper dig att utvecklas och upptäcka vägen framåt. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, handledning och coachning inom området psykisk ohälsa och hantering av ensamhet.